Писмен въпрос P-006856/11 Carl Schlyter (Verts/ALE) до Комисията. Продажба на местния пазар на яйца собствено производство