Писмен въпрос E-0252/08 зададен от Ilda Figueiredo (GUE/NGL) на Комисията. Допускане на изключение от изискванията на Анализа на опасностите и контрола в критични точки (HACCP) за микропредприятия и малки предприятия в областта на общественото хранене и напитките