Решение на Комисията от 18/06/2007 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.4683 - ABN AMRO / OSG) съгласно Регламент (ЕИО) № /2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)