Писмен въпрос E-1842/09, зададен от Roberto Musacchio (GUE/NGL), Vittorio Agnoletto (GUE/NGL), Giusto Catania (GUE/NGL), Vincenzo Aita (GUE/NGL), Luisa Morgantini (GUE/NGL) и Umberto Guidoni (GUE/NGL) на Комисията. Неизвършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на строителния участък на летище Дал Молин (провинция Виченца) и непредоставяне на публична информация в разрез с Директива 2003/4/ЕО