2013/475/ЕС: Решение на Съвета от 23 септември 2013 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Двустранния надзорен съвет, създаден със Споразумението между Съединените американски щати и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване, по отношение на Решение № 0004 за изменение на приложение 1 към споразумението