Дело C-122/14: Определение на Съда (десети състав) от 21 юни 2016 г. (преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Cartagena — Испания) — Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, клон в Zurich, по-рано Aktiv Kapital Portfolio Investment AG/Angel Luis Egea Torregrosa (Преюдициално запитване — Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Заповедно производство — Изпълнително производство — Компетентност на националния съд в изпълнителното производство да разгледа служебно нищожността на неравноправна клауза — Принцип на ефективност — Принцип на силата на пресъдено нещо)