Дело C-264/08: Преюдициално запитване, отправено от Hof van Cassatie van België на 19 юни 2008 г. — Белгийската държава/Direct Parcel Distribution Belgium NV