Работен документ на Службите на Комисията - Оценка на въздействието по отношение на предложението на Комисията за регламент на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки в Атлантическия океан и Северно море […] - Водеща ГД: ГД „Рибарство и морско дело“ - Планиране на дневен ред: 2006/FISH/004 - Обобщение на оценката на въздействието за предложението за регламент на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки {COM(2008) 324} {SEC(2008) 1978}