Vec C-210/09: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z  20. mája 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative d’appel de Nantes — Francúzsko) — Scott SA, Kimberly Clark SAS, predtým Kimberly Clark SNC/Mesto Orléans [Štátna pomoc — Nariadenie (ES) č. 659/1999 — Článok 14 ods. 3 — Vymáhanie pomoci — Zásada efektivity — Platobné výmery s formálnou vadou — Zrušenie]