Asia C-210/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 20.5.2010 (Cour administrative d’appel de Nantesin (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Scott SA, Kimberly Clark SNC, nykyisin ”Kimberly Clark SAS” v. Ville d’Orléans (Valtiontuki — Asetus (EY) N:o 659/1999 — 14 artiklan 3 kohta — Tuen takaisinperintä — Tehokkuusperiaate — Maksuunpanopäätökset, joissa on muotovirhe — Kumoaminen)