Писмен въпрос E-5918/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) до Комисията. Законодателство, позволяващо различно третиране на основата на критерии, свързани с възрастта