Писмен въпрос E-3105/10, зададен от Robert Rochefort (ALDE) на Комисията. Мобилност на младежта в Европа с цел обучение