Държавна помощ — Австрия — SA.32554 (2009/C) Помощ за преструктуриране за Hypo Group Alpe Adria — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от ДФЕС текст от значение за ЕИП