Дело T-373/08: Определение на Общия съд от 24 май 2011 г. — Nuova Agricast/Комисия (Извъндоговорна отговорност — Схема за помощи, предвидена в италианското законодателство — Схема, обявена за съвместима с общия пазар — Преходна мярка — Изключване на някои предприятия — Принцип на защита на оправданите правни очаквания — Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти — Липса — Явна липса на компетентност — Иск, явно лишен от всякакво правно основание)