Писмен въпрос E-5456/07, зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Надеждност на актюерските проучвания