Решение на Комисията от 07/07/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7947 - BANCO SANTANDER TOTTA / BANIF) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)