Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))