Германия/Комисия TITJUR Заключение на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer представено на24 януари 2002 г. # Федерална република Германия срещу Комисия на Европейските общности. # Държавни помощи. # Дело C-334/99.