Директива 2007/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 година за отмяна на Директива 71/304/ЕИО на Съвета за премахване на ограниченията пред свободата на предоставяне на услуги в областта на обществените поръчки за строителство и възлагането на обществени поръчки за строителство на предприемачи, действащи посредством агенции или клонове (Текст от значение за ЕИП)