Становище на Комитета на регионите относно „Обща система на данък върху финансовите сделки“