Делегиран регламент (ЕС) № 876/2013 на Комисията от 28 май 2013 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за колегиите за централните контрагенти текст от значение за ЕИП