Решение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 19 ноември 2009 г. # Giampietro Torresan срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността - Процедура за обявяване на недействителност - Словна марка на Общността "CANNABIS" - Абсолютно основание за отказ - Описателен характер - Член 7, параграф 1, буква в) и член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) и член 52, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009). # Дело T-234/06. Torresan/OHMI-Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS) TITJUR