Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел I — Европейски парламент