2007/512/ЕО: Решение на Съвета от 15 февруари 2007 година за сключване, от името на Общността, и временно прилагане на Договореност между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия за реда и условията на участие на тези страни в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз# Договореност между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно условията за участие на тези държави в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз