Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Швеция - Волво; Австрия - Щирия; Нидерландия - Хейманс Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2009 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2009)0602 – C7-0254/2009 – 2009/2183(BUD))#ПРИЛОЖЕНИЕ