Европейската служба за външна дейност * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2010 г. относно предложението за решение на Съвета за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE))