Дело C-76/05: Решение на Съда (разширен състав) от 11 септември 2007 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Köln — Германия) — Hubert Schwarz, Marga Gootjes-Schwarz/Finanzamt Bergisch Gladbach (Член 8 А от Договора за ЕО (след изменението член 18 ЕО) — Европейско гражданство — Член 59 от Договора за ЕО (след изменението член 49 ЕО) — Свободно предоставяне на услуги — Законодателство в областта на данъка върху дохода — Такси за обучение — Право на приспадане само на таксите за обучение, платени в национални частни учебни заведения)