Писмен въпрос E-011583/11 Thomas Ulmer (PPE) до Комисията. Член 46б, параграф 2, буква б) от Директива 2011/62/EС