Решение на Комисията от 23/05/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8027 - INVESTINDUSTRIAL / CATELLI / ARTSANA) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)