Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 506/2012 zo  14. júna 2012 , ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Kraški pršut (CHZO)]