Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 506/2012 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2012 , για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Kraški pršut (ΠΓΕ)]