Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9913 — Hella/Minth/JV) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 298/04