Решение на Първоинстанционния съд (втори разширен състав) от 14 декември 2005 г.#General Electric Company срещу Комисия на Европейските общности.#Иск за отмяна - Конкуренция.#Дело T-210/01. Решение на Първоинстанционния съд (втори разширен състав) от 14 декември 2005 г.