Регламент (ЕО) № 720/2008 на Комисията от 25 юли 2008 година за определяне на общи подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение съхранението и движението на продукти, изкупени от разплащателна агенция или от интервенционна агенция (кодифицирана версия)