Решение на Комисията от 15 февруари 2007 година за резервиране на националния номерационен обхват, започващ със 116 за хармонизирани номера при хармонизираните услуги със социална значимост (нотифицирано под номер C(2007) 249) (текст от значение за ЕИП) (2007/116/ЕО)