Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4835 — Hexion/Huntsman) Текст от значение за ЕИП