Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5360 — RBSK Group/DZ Bank Group/RZB Group/HVB Banca Pentru Locuinte) Текст от значение за ЕИП