97/810/EG: Rådets beslut av den 10 november 1997 om att ingå samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Demokratiska folkrepubliken Laos