97/810/EZ: Odluka Vijeća od 10. studenoga 1997. o sklapanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i Laoske Narodne Demokratske Republike$