Писмен въпрос P-0844/09, зададен от Christel Schaldemose (PSE) на Комисията. Прилагане на принципа на предохранителните мерки за опасните химически вещества