/* */

PROPCELEX Регламент (ЕО) № 656/2004 на Комисията от 7 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 752/93 относно разпоредбите за прилагане на Регламент (ЕИО) № 3911/92 на Съвета относно износа на паметници на културата