Комисия/Люксембург Решение на Съда (осми състав) от 24 юни 2008 г. # Комисия на Европейските общности срещу Великото херцогство Люксембург. # Обществени поръчки - Директива 2004/18/ЕО - Координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки - Липса на транспониране в определения срок. # Дело C-272/07. TITJUR