Директива 1999/76/ЕО на Комисията от 23 юли 1999 година за установяване на общностни методи за анализ за дозиране на натриев лазалоцид в храните за животни (текст от значение за ЕИП)$