Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз#ЧАСТ ТРЕТА - ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ И ДЕЙНОСТИ НА СЪЮЗА#ДЯЛ IV - СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА, УСЛУГИ И КАПИТАЛИ#Глава 1 - Работници#Член 46#(предишен член 40 от ДЕО)