Становище на Европейския комитет на регионите – „Осъвременяване на единния пазар“