Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5723 — Warburg Pincus/Novo/Archimedes Pharma JV) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП