ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ СЕСИЯ 2013 — 2014 Заседания от 1 до 4 юли 2013 г. Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 319 E, 5.11.2013 г. ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ