Frontex — Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Варшава) — Публикуване на окончателните отчети за финансовата година 2007