TITJUR Комисия/Съвет Решение на Съда (голям състав) от 23 октомври 2007 г. # Комисия на Европейските общности срещу Съвет на Европейския съюз. # Иск за отмяна - Член 31, параграф 1, буква д) ЕС, член 34 ЕС и член 47 ЕС - Рамково решение 2005/667/ПВР - Преследване на замърсяването от кораби - Наказателни санкции - Компетентност на Общността - Правно основание - Член 80, параграф 2 ЕО. # Дело C-440/05.