Решение на Комисията от 10/04/2007 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.4594 - OEP / ARVINMERITOR Emissions Technologies Business) съгласно Регламент (ЕИО) № /2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)